На главную страницуДеталный поиск по сайтуОтправить письмо Веб-мастеруКарта сайтаEnglish Version

  Про ЗАО "Компания Росток"
  Партнеры компании
  Клиенты компании
  Ценовая политика
  Продукция ЗАО "Компания Росток":
     Счетчики электрической энергии
     Электрооборудование для авто
     Бытовые товары
  Контакты и отзывы


Как вы оцениваете работу нашей компании?

  Все нравится
  Приятно с вами работать
  Нормальное отношение
  Не нравится
  Мне все равно

  Результаты

Введите свой e-mail  Управление

ЗАО "Компания Росток" © 2003-2006.
Создание Sparkle Design Studio


Новостиновости, новое на сайте, росток, новая информация

26.04.2018  -  Oтчет
Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

15.03.2018  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Чтобы прочитать сообщение перейдите по адресу http://www.rostok.ua/povid%20pro%20sbori.php

21.11.2017  -  Повідомлення
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ РОСТОК" 2. Код за ЄДРПОУ 00227560 3. Місцезнаходження 03067, м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 4 4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 408-00-15 /044/ 454 -04 -10 5. Електронна поштова адреса fin@rostok.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.rostok.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства 16.11.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 від 16.11.2017р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 20.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ РОСТОК". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ РОСТОК". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правлiння ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 20.11.2017 Морозенко В.П.

09.10.2017  -  ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 00227560. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул.Івана Лепсе, 4. Позачергові загальні збори (далі – Загальні збори) акціонерів товариства відбудуться 16 листопада 2017 року о 14.00 за адресою: м.Київ, вул.Гарматна, 26/2, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 16 листопада 2017 року з 12.00 до 13.45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 13 листопада 2017 року за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік питань, що включені до проекту порядку денного: 1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів. 2. Про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 3. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність зі змінами в законодавстві України. Уповноваження осіб щодо державної реєстрації відповідних змін. 4. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення положень у новій редакції у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України. Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК», і є дійсним на дату проведення зборів; довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно). Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.454-04-74. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rostok.ua, Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК». Довідки за телефоном: (044) 454-04-74. Правління. Оголошення про позачергові Загальні збори ПАТ "КОМПАНІЯ РОСТОК" опубліковано 09 жовтня 2017 року в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №191 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Голова Правління Морозенко Володимир Петрович 09.10.2017

24.04.2017  -  Собрание акционеров.
Результаты счетной комиссии.

Чтобы прочитать результаты счетной комиссии перейдите по адресу http://www.rostok.ua/sobr_ak.php

21.04.2017  -  Отчет
Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

14.03.2017  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Чтобы прочитать сообщение перейдите по адресу http://www.rostok.ua/povid%20pro%20sbori.php

О компании : Партнеры : Клиенты : Цены : Счетчики : Для авто : Бытовые товары : Контакты