На главную страницуДеталный поиск по сайтуОтправить письмо Веб-мастеруКарта сайтаEnglish Version

  Про ЗАО "Компания Росток"
  Партнеры компании
  Клиенты компании
  Ценовая политика
  Продукция ЗАО "Компания Росток":
     Счетчики электрической энергии
     Электрооборудование для авто
     Бытовые товары
  Контакты и отзывы


Как вы оцениваете работу нашей компании?

  Все нравится
  Приятно с вами работать
  Нормальное отношение
  Не нравится
  Мне все равно

  Результаты

Введите свой e-mail  Управление

ЗАО "Компания Росток" © 2003-2006.
Создание Sparkle Design Studio


Новостиновости, новое на сайте, росток, новая информация

25.04.2019  -  Отчет
Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

24.04.2019  -  Собрание акционеров.
Результаты счетной комиссии

Чтобы прочитать результаты счетной комиссии перейдите по адресу http://www.rostok.ua/sobr_ak.php

20.03.2019  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Додаток 1 до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» від 26/02.2019 №1 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі - Товариства), код ЄДРПОУ 00227560. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4. Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 24 квітня 2019 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 24 квітня 2019 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 18 квітня 2019 року за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік питань, що включені до проекту порядку денного: 1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів. 2. Про розгляд звіту Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік. 6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства. 7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік. 8. Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії. 9. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 1. По питанню затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів 1.1 Обрати лічильну комісію в складі п’яти осіб: Голова комісії – Есіна Є.І. Члени комісії 1. Куцевол Л.Ф.; 2. Чикалова М.Л.; 3. Качайло Т.О.; 4. Фещенко М.І. 1.2 Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з моменту призначення. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування й підрахунку голосів за питанням, що розглядалося. 1.3. Обрати Головуючим Загальних зборів - Довженко А.М. 1.4. Обрати Секретарем загальних зборів - Оцоколіч В.О.; - Мерзлякову Л.О. 2. По питанню Про розгляд звіту Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. 2.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2019 рік. 3. По питанню Про розгляд звіту Наглядової ради товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2018 році задовільною. 4. По питанню Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та визнати роботу Ревізійної комісії в 2018 році задовільною. 5. По питанню затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік. 5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. 6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства. 6.1. Направити суму обігових коштів на виплату матеріальної допомоги в розмірі 1 800 000 грн. (один мільйон вісімсот тисяч) грн. із розрахунку 2 (дві )грн. на одну акцію. Оподаткування вищезазначених виплат провести згідно чинного законодавства України. 7. По питанню розподілу прибутку за підсумками роботи у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік. 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи Товариства в 2018 році, збиток від фінансово-господарської діяльності становить 12 607 тис. грн. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати. 8. По питанню Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії. 8.1. Затвердити кошторис на утримання Ревізійної комісії. 9. По питанню Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради. 9.1.Затвердити кошторис на утримання Наглядової ради. Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПрАТ «Компанія Росток», і є дійсним на дату проведення зборів; довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно). Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.454-04-74, а в день проведення Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів, а саме: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 15.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій – 900 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 609 445 штук. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rostok.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПрАТ «Компанія Росток». ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» (тис. грн.) Найменування показника період Звітний на 01.01.2019 р. Попередній на 01.01.2018 р. Усього активів 870667 1527427 Основні засоби (за залишковою вартістю) 393561 609944 Інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю) 403806 849635 Довгострокові фінансові інвестиції 397 396 Запаси 61590 54735 Сумарна дебіторська заборгованість 8681 10217 Гроші та їх еквіваленти 3 220 Власний капітал 710095 1267333 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 31500 31500 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -275389 -275942 Довгострокові зобов´язання і забезпечення 104316 206461 Поточні зобов´язання і забезпечення 56256 53633 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -12607 89251 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -14.00778 99.16778 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -14.00778 99.16778 Середньорічна кількість акцій (шт.) 900000 900000 Довідки за телефоном: (044) 454-06-50. Голова Наглядової ради І.В. Масол

26.04.2018  -  Oтчет
Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

15.03.2018  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Чтобы прочитать сообщение перейдите по адресу http://www.rostok.ua/povid%20pro%20sbori.php

21.11.2017  -  Повідомлення
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ РОСТОК" 2. Код за ЄДРПОУ 00227560 3. Місцезнаходження 03067, м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 4 4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 408-00-15 /044/ 454 -04 -10 5. Електронна поштова адреса fin@rostok.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.rostok.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства 16.11.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 від 16.11.2017р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 20.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ РОСТОК". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ РОСТОК". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правлiння ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 20.11.2017 Морозенко В.П.

09.10.2017  -  ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 00227560. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул.Івана Лепсе, 4. Позачергові загальні збори (далі – Загальні збори) акціонерів товариства відбудуться 16 листопада 2017 року о 14.00 за адресою: м.Київ, вул.Гарматна, 26/2, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 16 листопада 2017 року з 12.00 до 13.45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 13 листопада 2017 року за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік питань, що включені до проекту порядку денного: 1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів. 2. Про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 3. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність зі змінами в законодавстві України. Уповноваження осіб щодо державної реєстрації відповідних змін. 4. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення положень у новій редакції у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України. Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК», і є дійсним на дату проведення зборів; довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно). Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.454-04-74. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rostok.ua, Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК». Довідки за телефоном: (044) 454-04-74. Правління. Оголошення про позачергові Загальні збори ПАТ "КОМПАНІЯ РОСТОК" опубліковано 09 жовтня 2017 року в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №191 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Голова Правління Морозенко Володимир Петрович 09.10.2017

О компании : Партнеры : Клиенты : Цены : Счетчики : Для авто : Бытовые товары : Контакты